Mai2-600x600

Mai-Fresh coconut

Meet the inspiration of our new brand.. MAI-FRESH young coconuts.

Mai Do.. staying brave and strong in the face of adversity.

Cảm hứng của hiệu dừa tươi MAI-FRESH. Xuan Mai Do.. Dũng cảm vượt qua mọi khó khăn”